Celovito obvladovanje fizičnega premoženja - strojev, opreme, naprav, … (Asset Management)

Celovito obvladovanje premoženja – strojev, opreme, naprav, … (Asset Management)

Ključna odgovornost za zagotavljanje ustrezne donosnosti premoženja vedno ostaja v domeni najvišjih vodstev podjetij, kar poudarja avtorica Monique Beedles v knjigi Asset Management for Directors (2016), ko pravi: »direktorji ste asset managerji«. Osnovni namen obvladovanja premoženja (ang. Asset Management) je pretvorba kapitala v vrednost za deležnike organizacije, najvišje vodstvo pa mora prevzeti pobudo za vpeljavo celostnega sistema, saj mu je zaupana vloga skrbnika premoženja. Pri tem ni bistveno, ali gre za zasebna podjetja, delniške družbe, neprofitne ali za organizacije v državni lasti. Žal pa lahko ugotovimo, da se v slovenskem okolju koncept obvladovanja premoženja le počasi uveljavlja.

Družina standardov ISO 5500x podpira sistematičnost

Področje ni novo, se pa v vse bolj kompleksnem in nepredvidljivem poslovnem okolju pojavlja močnejša potreba po bolj sistematičnih in povezanih pristopih. Zato je v letu 2014 prvič izšla družina mednarodno sprejetih standardov ISO 5500x o obvladovanju premoženja. Organizacijam je lahko v veliko pomoč, saj predstavlja uporabna vodila za prenos dobrih praks v konkretno okolje. Gre za standarde sistemov vodenja, katerih struktura je podobna tisti iz ISO 900x, 1400x, 1800x, tako da je nov sistem v organizaciji smiselno integrirati z že obstoječimi in zagotavljati sinergijske učinke.

Prispevek ni namenjen promoviranju certifikacijske sheme po ISO 55000, temveč poudarjanju pomena sistematičnega in celostnega pristopa pri obvladovanju premoženja. Tako za najvišje vodstvo, ki mora za implementacijo sistema v praksi zagotoviti vire, prilagoditev organizacijske kulture in uskladitev sistemov vodenja, kot tudi za specialiste obvladovanja premoženja, da lažje opredelijo njegovo vrednost ter o njej uspešneje komunicirajo znotraj organizacije.

Predpogoj za uvajanje sistema obvladovanja premoženja je dobro pripravljena študija poslovne upravičenosti, ki jo vodstvo nedvomno potrebuje in nemalokrat predstavlja izziv. Z njo se namreč pojasni razmerja med stroški, tveganji in koristmi, ki jih uvedba prinaša.

Sistem obvladovanja premoženja po ISO 55000 je zasnovan na štirih temeljih:
• Premoženje obstaja, da ustvarja vrednost organizaciji in njenim deležnikom.
• Obvladovanje premoženja cilje organizacije pretvarja v tehnične in finančne odločitve, načrte in aktivnosti.
• Obvladovanje premoženja zagotavlja, da bo premoženje doseglo zahtevani namen.
• Voditeljska in organizacijska kultura bistveno pogojujeta ustvarjanje vrednosti.

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji

Avtorja:

Mag. Andrej Androjna, QUANTUM Consulting, član skupine AM Consulting.
Dr. Damjan Maletič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede; član skupine AM Consulting

Ne spreglejte tudi dvodnevnega strokovnega izobraževanja Šola ASSET MANAGEMENTA za sodobne proizvodne in infrastrukturne sisteme – Celovito obvladovanje investicij in vzdrževanja strojev, opreme, naprav, nepremičnin … | Predstavitev vseh ISO, EN, TP CEN/TR, … standardov, ki so relevantni za to področje.

Akademija PROJEKTNEGA managementa – sistematično usposabljanje projektnih managerjev

Business Case Study – Kako učinkovito pripraviti “Business Case Study” – praktični nasveti za hiter prenos v prakso

Metode VREDNOTENJA in IZBIRE (investicijskih) projektov – Analiza stroškov in koristi

Obvezen NAČRT UKREPANJA in obvladovanja TVEGANJ v podjetjih oz. organizacijah in okolju – Učinkovit odziv ob izrednih dogodkih, situacijah, nesrečah, škodi, ko je hitro sprejemanje odločitev življenjskega pomena

Tehnična čistoča v industriji – nepogrešljiv spremljevalec – Standardi, tehnologije, sistemi in postopki za doseganje potrebnih stopenj tehnične čistoče | Elektronska industrija, izdelava mehanskih sklopov in plastičnih komponent, finomehanika, optika, … za čiste celice in prostore