Izdelava SAMP (SAMP – Strategic Asset Management Plant) - pomemben korak vpeljave sistema obvladovanja premoženja

Vse več organizacij se odloča za izboljševanje praks obvladovanja premoženja, vključno z vpeljavo sistema vodenja. Tudi če se ne odločijo za certificiranje, postaja izdelava strateškega plana obvladovanja premoženja (SAMP – Strategic Asset Management Plan) vse bolj pomembna in nujna. Razlogov za to je več, npr.:

 • SAMP predstavlja povezovalni člen med organizacijskimi strategijami in cilji, operativnimi plani ter vlogo sistema obvladovanja premoženja pri doseganju strateških ciljev,
 • dobro pripravljen SAMP je eno od ključnih orodij usmerjanja in spremljanja izvajanja strategij, ki podpirajo ustvarjanje vrednosti iz premoženj v njihovem celotnem življenjskem ciklu,
 • priprava in osveževanja SAMP zahteva povezovanje različnih funkcijskih struktur v organizaciji, ki dostikrat delujejo kot »silosi«, k usklajevanju in uravnoteženju interesov za ustvarjanju čim višje vrednosti iz premoženj,

Če poenostavimo, je SAMP v bistvu strategija obvladovanja premoženja, ki pove, kakšne cilje želimo doseči, v kakšnih časovnih okvirih in na kakšen način. Pri tem se naslanjamo na politiko obvladovanja premoženja, ki jo opredeli najvišje vodstvo in predstavlja obvezno vodilo.

Kot je prikazano v Diagramu 1, SAMP poleg ciljev in strategije organizacije, vključuje tudi plan razvoja zmogljivosti obvladovanja premoženja.

Več …Strateški načrt organizacije

Diagram 1: Osnovni gradniki sistema obvladovanja premoženja
(Vir: AM Consulting, prirejeno po theiam.org)

Pri pripravi prve verzije SAMP se običajno pojavijo številna vprašanja o njegovi strukturi. Poleg družine standardov ISO 5500x, ki narekujejo njegove obvezne vsebine, je na voljo veliko odličnih virov (IAM, CIGRE itd.) in dokumentov, ki so lahko v pomoč. A konkretno vsebino SAMP mora vsaka organizacija prilagoditi svojim specifičnim potrebam, saj mora ta postati »živ« dokument.

Pri tem velja slediti nekaj praktičnim napotkom:

 • ključna je aktivna sponzorska vloga najvišjega vodstva, saj je brez te težko pričakovati optimalno sodelovanje vseh potrebnih funkcij,
 • pozornost je treba posvetiti različnim, pogosto ne nujno usklajenim, interesom deležnikov ter njihovem ovrednotenju,
 • jasen proces odločanja je pomembna vsebina SAMP,
 • odločanje, zagotavljanje virov in prioritete naj bodo zasnovani na ustvarjanju vrednosti premoženj v celotnem življenjskem ciklu, namesto uveljavljanja omejenih, kratkoročnih interesov,
 • vodilo naj bo dolgoročno strateško razmišljanje in planiranje,
 • zagotovimo multidisciplinarno sodelovanje, ki običajno zahteva tudi spremembe v organizacijski kulturi,
 • SAMP naj nastaja od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor, zato naj pri pripravi sodelujejo različne organizacijske ravni,
 • SAMP naj zajame najmanj dvakratno plansko obdobje organizacije, pri čemer je smiselno upoštevati tudi življenjski cikel ključnih premoženj organizacije,
 • raven podrobnosti naj bo proporcionalna s kritičnostjo premoženj.

Izdelava SAMP je precej kompleksno opravilo, ki zahteva poglobljeno sodelovanje in iteracije, gradimo pa ga na trenutni zrelosti organizacije z vidika obvladovanja premoženja. Na osnovi (samo)ocene zrelosti in analize vrzeli (kjer lahko uporabimo model IAM), začnemo z dovolj enostavno različico, s katero naslovimo največja odstopanja. Če še ne moremo opredeliti vseh zahtevanih vsebin, jih enostavno vključimo v plan razvoja sistema. Sicer imamo običajno na voljo več že izdelanih in uporabnih vsebin, kot si mislimo, le da morda niso sistematično urejene.

SAMP in celotno obvladovanje premoženja velja dojemati v kontekstu nenehnega izboljševanja. Praktiki s tega področja se namreč vedno znova sprašujejo: »Zakaj?«. Odgovori na takšna vprašanja pogosto pokažejo, da je določen način razmišljanja, planiranja in delovanja zgodovinsko trdno zasidran v organizaciji, a zanj v kontekstu sodobnega obvladovanja premoženja ni (več) prepričljivih argumentov.

Več …

Avtor:
mag. Andrej Androjna
Član slovenske svetovalne skupine AM Consulting

Ne spreglejte tudi strokovnega izobraževanja Šola ASSET MANAGEMENTA za sodobne proizvodne in infrastrukturne sisteme – Celovito obvladovanje investicij in vzdrževanja strojev, opreme, naprav, nepremičnin, … | Predstavitev vseh ISO, EN, TPCEN/TR, … standardov, ki so relevantni za to področje

Uporabite BIM (informacijsko modeliranje gradenj) za bolj učinkovito zasnovanje, projektiranje in izvajanje gradenj – BIM je v tujini, zaradi svoje učinkovitosti, obvezno orodje pri obvladovanju investicij javnega pomena.

Akademija PROJEKTNEGA managementa – sistematično usposabljanje projektnih managerjev

Business Case Study – Kako učinkovito pripraviti “Business Case Study” – praktični nasveti za hiter prenos v prakso

Prave POSLOVNE ODLOČITVE s pomočjo MATEMATIČNIH MODELOV – Kako z manj viri doseči več?!