Kalkulacija cen v (proizvajalnih) podjetjih

Informacije o stroških proizvodnje in prodaje izdelkov oziroma storitev ter o njihovih cenah, so ključnega pomena za odločanje o poslovanju podjetij. Kalkulacij ne potrebujemo le zaradi izračunavanja prodajnih cen izdelkov in storitev, saj na oblikovanje prodajnih cen vplivajo predvsem tržne razmere, pač pa jih potrebujemo zato, da ugotovimo, koliko nas bo proizvodnja novega izdelka oziroma koliko nas je že proizvodnja obstoječega proizvoda stala. Seveda pa so kalkulacije cen izdelkov potrebne še za druge namene, zlasti za potrebe planiranja in nadzora nad stroški ter za ukrepanje v primeru odmikov od planiranih vrednosti.

Pri odločanju o poslovanju v zvezi s proizvedenimi izdelki in storitvami gre predvsem za to, da na podlagi posebej zbranih podatkov o stroških planiramo in nadziramo poslovanje ter sprejemamo odločitve o vseh vrstah proizvodnje in prodaje.

Ko govorimo o kalkulacijah cen, imamo običajno v mislih kalkulacije stroškovnih cen – sestavljanje kalkulacij na različnih stroškovnih ravneh cene, posebej pa še kalkulacijo polne lastne cene, to je cene, ki vključuje vse proizvodnje stroške, vključno z vso režijo v proizvodnji in režijo skupnih služb. Izdelke prodajamo po prodajni ceni, ki pa poleg vseh proizvodnih stroškov, zajetih v okviru polne lastne cene, vključuje še neposredne stroške prodaje in upošteva tržne možnosti prodaje ter vključuje tudi ustrezen dobiček.

Kalkulacije cen so ena od temeljnih podlag za odločanje o poslovanju. Predkalkulacijo stroškovne cene potrebujejo tisti, ki morajo odločati, ali naj se nek izdelek, polizdelek ali sestavni del začne proizvajati ali ne, oziroma ali naj se še naprej proizvaja in prodaja ali ne, kaj naj se spremni pri proizvodnji ali prodaji izdelka ipd. S pokalkulacijo pa se nadzira preteklo poslovanje, preverja pravilnost normativov in ocen predkalkulacije, to je, preverja se doseganje predvidenih vrednosti iz predkalkulacije. Pokalkulacija je namenjena tistim, ki so odgovorni za izvajanje sprejetih odločitev, in je tudi podlaga za uveljavljanje odgovornosti za nastale stroške.

Več o vseh možnih metodah sestavljanja kalkulacij in načinov odločanja na podlagi kalkulacij si lahko preberete tukaj.

Avtor:
Mag. Marko Lozej

Ne spreglejte tudi dvodnevnega strokovnega izobraževanja Šola ASSET MANAGEMENTA za sodobne proizvodne in infrastrukturne sisteme – Celovito obvladovanje investicij in vzdrževanja strojev, opreme, naprav, nepremičnin … | Predstavitev vseh ISO, EN, TP CEN/TR, … standardov, ki so relevantni za to področje

Ne spreglejte:

PRODUKTNI MANAGEMENT – sodobni pristopi pri upravljanju produktov ali storitev – Vse od A do Ž za konkurenčno prednost na trgu

Metode VREDNOTENJA in IZBIRE (investicijskih) projektov – Analiza stroškov in koristi

Šola ASSET MANAGEMENTA za sodobne proizvodne in infrastrukturne sisteme – Celovito obvladovanje investicij in vzdrževanja strojev, opreme, naprav, nepremičnin … | Predstavitev vseh ISO, EN, TP CEN/TR, … standardov, ki so relevantni za to področje