Finančne spodbude na področju trajne mobilnosti in za električna vozila

Eko sklad je konec meseca decembra objavil nov javni poziv ter spremembo že objavljenega javnega poziva.

1. Javni poziv 78FS-PO19: Finančne spodbude za naložbe v ukrepe trajnostne mobilnosti v podjetjih

Predmet in namen javnega poziva

Predmet javnega poziva so finančne spodbude v obliki

 • nepovratnih sredstev in/ali
 • kredita z ugodno obrestno mero (v nadaljnjem besedilu: kredit),

dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije.

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov trajnostne mobilnosti v podjetjih oz. prehod na trajnostno mobilnost v zasebnem sektorju in s tem prispevati k zmanjševanju emisij v sektorju promet.

Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki še ni bila zaključena ob oddaji vloge za pridobitev spodbude po tem javnem pozivu:

 1. mobilnostni načrti
 2. parkirišča za kolesa in kolesarnice
 3. električna kolesa (e-kolesa) in kolesa za službeno uporabo
 4. polnilnice za električna vozila
 5. polnilnice za vozila na vodik
 6. prikazovalniki bližnjih postajališč in odhodov z njih v realnem času
 7. registratorji odhoda/prihoda za trajnostne načine prevoza.

Upravičene osebe

Na javnem pozivu lahko sodelujejo pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini.

Spodbuda je lahko dodeljena samo za ukrepe, ki bodo izvedeni na/v nepremičnini, ki je v so/lasti oziroma v uporabi v prvem odstavku te točke navedenih upravičenih oseb. Vlagatelj, ki ni (edini) lastnik nepremičnine, mora k vlogi priložiti soglasje  lastnika oziroma solastnikov nepremičnine, kot so razvidni iz Zemljiške knjige.

Upravičeni stroški

Tehnični pogoji in upravičeni stroški naložbe so določeni v Tehničnih pogojih.

Višina sofinanciranja

Višina nepovratnih sredstev za posamezne ukrepe je določena v prilogi Tehnični pogoji (v višini od 20 % do 50 % vrednosti naložbe), ki je sestavni del tega javnega poziva.

Višina kredita z ugodno obrestno mero (trimesečni EURIBOR + 1,3 %) znaša največ do 80 % upravičenih stroškov naložbe. Kredit se odobri v deležu (v odstotku) od vrednosti priznanih stroškov naložbe, tako da vsota nepovratnih sredstev in kredita ne presega priznanih stroškov naložbe.

Med upravičene stroške ne sodi davek na dodano vrednost, razen v primeru, ko upravičena oseba nima pravice do odbitka vstopnega davka na dodano vrednost.

2. Javni poziv 66SUB-EVPO19: Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila

Predmet in namen javnega poziva

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za naložbe v nakup ali predelavo okolju prijaznejših vozil za cestni promet, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji in spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil:

 • nakup novega vozila na električni pogon;
 • nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender);
 • predelavo vozila v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem.

Predelava vozila mora biti izvedena s strani pravne osebe ali samostojnega podjetnika.

Nepovratna finančna spodbuda za nakup novega vozila se lahko dodeli samo v primeru, da bo vlagatelj po nakupu vozila prvi lastnik vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, oziroma, na podlagi sklenjene pogodbe o finančnem lizingu, prvi zakupnik (lizingojemalec) vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude. Nepovratna finančna spodbuda za predelavo vozila se lahko dodeli samo v primeru, da bo vlagatelj po predelavi vozila prvi lastnik predelanega vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude.

Vozilo, pridobljeno z operativnim lizingom oziroma poslovnim najemom, ni upravičeno do nepovratne finančne spodbude.

Vozilo se lahko kupi, zakupi ali predela tudi v tujini pod pogojem, da gre za novo naložbo. Označitev vozila s preskusnimi tablicami ali trajnimi preskusnimi tablicami ne šteje za prvo registracijo po proizvodnji novega ali predelavi starega vozila.

Upravičene osebe

Upravičene osebe so:

 • gospodarske družbe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki niso družbe v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 5/17);
 • druge pravne osebe zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji;
 • samostojni podjetniki z registrirano dejavnostjo v Republiki Sloveniji in druge fizične osebe, ki kot poklic opravljajo določeno dejavnost v Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: zasebniki);
 • pravne osebe javnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

Upravičeni stroški

Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli za:

 • nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e, L6e, L5e, L4e, L3e, L2e, L1e-B ali L1e-A na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu;
 • predelavo vozila v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, kategorije M1, N1, L7e ali L6e;
 • nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu manjšimi od 50 g CO2/km, kategorije M1 ali N1.

Vozila, ki so predmet nepovratnih finančnih spodbud, morajo biti opremljena z akumulatorji, ki ne temeljijo na svinčevi tehnologiji.

Priznani stroški naložbe so (vključno z DDV):

 • strošek nakupa novega vozila na električni pogon (najem baterije se šteje za priznan strošek naložbe);
 • strošek nakupa novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender);
 • stroški sestavnih delov, potrebnih za predelavo vozila na električni pogon, in stroški dela predelave.

Za pomoč pri prijavi na Javna poziva ne spreglejte izobraževanj, s katerimi se lahko odlično pripravite:

SAMOOSKRBA z električno energijo - nove tehnične zahteve

SAMOOSKRBA z električno energijo – nove tehnične zahteve
Pravilniki in Tehnične smernice, dopolnitve Energetskega zakona in Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijsko omrežje električne energije

PAMETNE POLNILNE POSTAJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA - načrtovanje, vzdrževanje in preverjanje

PAMETNE POLNILNE POSTAJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA – načrtovanje, vzdrževanje in preverjanje
Vse o postavitvi in varnem delovanju pametnih polnilnih postaj, ki jih sofinancira tudi država

Business Case Study

Business Case Study
Kako učinkovito pripraviti “Business Case Study” – praktični nasveti za hiter prenos v prakso

Javno-zasebna partnerstva od A do Ž

Javno-zasebna partnerstva od A do Ž
Nova finančna persepktiva EU in novi Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah (ZNKP)