Izredne situacije | Preventiva, ukrepanje in obvladovanje tveganj v podjetjih oz. organizacijah in okolju

Izdelajte načrt za hitri odziv in sprejemanje pravih odločitev ob izrednih dogodkih, nesrečah, naravni ujmi, kriznih situacijah, …

Z razvojem tehnologij in hitrim odzivom industrije oz. organizacij na tržne razmere se povečujejo tudi tveganja in škode, ki lahko nastanejo zaradi različnih napak v procesih in ob nesrečah v industriji oz. drugih organizacijah; npr. krizne situacije ob delovnih nesrečah, izrednih izpadih, požarih in drugih naravnih nesrečah (neurje, žled, vetrolom, poplava, …), navsezadnje pa tudi zaradi epidemij.

TERMIN: 13. 9. 2024 (od 9:00 do 15:30)

Škode nastajajo zaradi napak, poškodb ljudi, opreme, objektov, izdelkov in izpada proizvodnje.

Ko nad potekom nesreče izgubimo nadzor, so posledice v ožjem in širšem okolju zelo velike.

Ste pripravljeni na hitro načrtovanje, delegiranje nalog, sprejemanje odločitev in izvajanje v kriznih situacijah?

 

Krog odločanja

Ključna je tako pripravljenost in seveda hiter odziv na nevarnosti, ki nas lahko doletijo v podjetju oz. organizaciji ob nastanku nesreče, škode, … s ciljem neprekinjenega delovanja industrije/poslovnih procesov oz. čim hitrejšega vzpostavljanja v normalno stanje.

Koristi za podjetje oz. organizacijo, pa tudi za posameznika:

 • boljše razumevanje varnostne situacije v podjetju,
 • kdaj podjetje oz. organizacija »hodi po robu« in je nesreča pred vrati,
 • ustrezno ukrepanje ob kritičnih dogodkih, nesrečah, …
 • zmanjševanje škod ob nastanku nesreče,
 • hitrejša vzpostavitev poslovnih procesov in sanacije.

Na izobraževanju se boste naučili:

 • razumevanja sistemov, ki so pripravljeni z namenom zagotavljanja varnosti,
 • prepoznavanja znanilcev nesreč znotraj podjetja oz. organizacije in v okolici,
 • identifikacije kritične infrastrukture in ukrepanje ob nesreči,
 • uporabe kriznih sistemov upravljanja,
 • komunikacije s službami zaščite in reševanja, policije, reševalci, varnosti, zunanjimi deležniki,
 • pravilnega in hitrega ocenjevanja situacije, sledenja in ukrepanja ob nastanku nesreče,
 • uporabe potenciala zaposlenih pri intervenciji.

Na izobraževanju bo izvedena simulacija kriznega dogodka oz. nesreče – udeleženci izobraževanja bodo v vlogi ključnih zaposlenih, ki sprejemajo odločitve pri reševanju ljudi, opreme in drugih resursov, sodelujejo z reševalnimi službami in konstruktivno razmišljajo o zmanjševanju škode in nevarnosti, hkrati pa tudi že razmišljajo o sanaciji in vzpostavitvi normalnega stanja.

Izobraževanje je namenjeno:

 • direktorjem podjetij oz. organizacij, ki bodo ob krizni situacijo vodili ukrepanje,
 • vodjem oddelkov in odgovornim osebam za izvajanje vodenja zaposlenih ob nesrečah,
 • vodjem investicij, vzdrževanja in upravljanja z infrastrukturo,
 • pooblaščencem in strokovnim delavcem na področja požarne varnosti in zdravja pri delu,
 • vsem, ki se soočate z obvladovanjem v kriznih razmerah,
 • vsem, ki si želite nadgraditi tovrstna znanja.

Program

Krizno vodenje ob nesreči

Kako prepoznati znanilce nesreče:

 • skoraj dogodki,
 • 5S,
 • TPM na delovnem mestu,
 • audit varnosti,
 • makro in mikro okolje podjetja.

Praktični pregled dokumentov in sistemov, ki imajo nalogo varnosti v podjetju ter njihova uporaba ob nesrečah

Ukrepanje ob kriznem dogodku, simulacija intervencije, varovanje oseb, živali, premoženja in okolja

Pooblastila vodje intervencije in možnosti ukrepanja

Komunikacija med službami Zaščite in Reševanja, drugimi deležniki in podjetjem

Prepoznavanje ključnih ukrepov za preprečevanje večjih škod na strateški infrastrukturi in izdelkih

Načrti ukrepanja, vaje in preverjanje v praksi

Predavatelj

Borut Lončarevič

Borut Lončarevič, specialist managementa, visoki gasilski časnik, je kot specialist managementa pri svojem delu v gospodarstvu vodil številne projekte in oddelke. Pri vodenju projekta investicije v novo tovarno ter njenega upravljanja pa je združil svoja poslovna znanja s poznavanjem področja gasilskih znanj na področju požarne varnosti. Kot zaposleni je večkrat vodil krizne situacije v podjetju ob neurjih, izlivih vode, defektih. Operativno poznavanje področij upravljanja delovanje tovarne in operativnega gasilskega znanja pa je s pridom uporabil pri  katastrofalnih poplavah v Sloveniji, ko je vodil gasilske enote pri pomoči in reševanju na industrijskih in drugih objektih.

Je dolgoletni operativni gasilec, ki opravlja naloge na najvišjem nivoju Gasilske zveze Slovenije, je opravljal delo kot član poveljstva, predsednik komisije za industrijsko gasilstvo in naloge regijskega gasilskega poveljnika. Kot operativni vodja in koordinator je sodelaval na številnih velikih intervencijah kot so požar tovarne Fibram, Srednje in osnovne šole v Kočevju, ter podjetja Melamin. Prav tako pa je sodeloval pri operativni organizaciji pri požarih na Krasu, naravni nesreči v Ukvah in toči v Beli Krajini, poplavah. Je tudi dolgoletni predavatelj in inštruktor gasilskih vsebin na nivoju Gasilskih zvez in pa tudi v Gasilski šoli na Igu. S strokovnimi članki sodeluje na Gasilski zvezi Slovenije, z Inštitutom za korporativno varnost in Slovenskim združenjem za požarno varnost.

Kotizacija

238,00 € + 22%

Plačilo z DDV znaša 290,36 € in vključuje strokovno predavanje, prikaz primerov iz prakse z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na izobraževanju in prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. SI56 3300 0000 1159 917, odprt pri Addiko Bank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo izobraževanja. Po izobraževanju vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Dodatne ugodnosti

Zgodne prijave: 10 % popust za prijavo in plačilo do 3 tedne pred izvedbo izobraževanja.
Fizične osebe: stalni 30 % popust na kotizacijo.
Ugodnosti se ne seštevajo!