Agilno delovno okolje

Kaj je agilnost?

Agilnost je sposobnost posameznika, sistema ali organizacije, da predvideva, prepoznava in se z namenom preživetja odziva na nihanja ter spremembe v okolici. Lastnosti agilnosti so prilagodljivost, odzivnost, hitrost, učinkovitost, uspešnost, samo organiziranost in usmerjenost v rezultat.

Kakšno je agilno delovno okolje?

Agilno delovno okolje je dinamično, fleksibilno okolje, sposobno hitrega odzivanja na nepričakovane izzive in priložnosti. Deluje na podlagi postopkov in pravil, ki omogočajo hitre spremembe in zagotavljajo stalno konkurenčno prednost. Agilno delovno okolje podpira stalno spremljanje razmer na trgu in zaznavanje potreb strank z namenom prilagajanja in iskanja novih priložnosti.

Agilno delovno okolje

  • vzpostavlja in vzdržuje odnose z dobavitelji, kupci in ostalimi deležniki na podlagi
  • sodelovanja in medsebojnega zaupanja
  • izvaja svojo strategijo hitreje kot manj agilni konkurenti
  • hitro uvaja inovacije in nove načine delovanja
  • prepoznava kratkoročne izzive in se na njih nadzorovano odziva
  • se hitro reorganizira in usmerja pozornost k doseganju aktualnih ciljev
  • stalno prilagaja svoj poslovni model razmeram na trgu ·
  • prepoznava in se hitro odziva na potrebe strank
  • razume spremembo kot edino stalnico

Za agilno delovno okolje je značilna organska organiziranost, ki predstavlja timsko delo, visok nivo komuniciranja, majhno stopnjo formalizacije in standardizacije. Organska organiziranost ima ohlapno opredeljena delovna mesta in njihove naloge. Večina aktivnosti se izvaja v obliki projektnega dela z uporabo kombinacije klasičnih in agilnih metod projektnega vodenja. Klasične metode projektnega vodenja predstavljajo ogrodje znotraj katerega lahko z agilnim pristopom povečamo možnosti uspeha.

Preverite prednosti in konkretne korake za prehod v agilno kulturo podjetja oz. organizacije tukaj.