PRIPRAVA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE (po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ)

Vsebina in program delavnice sta prilagojena on-line izvedbi.

Priprava investicijske dokumentacije (po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) ter izdelava analize stroškov in koristi skladno z “Delovnim dokumentom 4” ter Priročnikom za izdelavo analize stroškov in koristi investicijskih projektov (Guide to Cost- Benefit Analysis of Investment Projects. Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014 – 2020, Evropska komisija, december 2014).

TERMIN: 12. 9. 2024 (od 9:00 do 13:00)

Vsak investicijski projekt, ki se deloma ali v celoti financira iz javnih sredstev, se začne s pripravo ustrezne investicijske dokumentacije, na podlagi katere je projekt lahko uvrščen v proračun oziroma načrt razvojnih programov. Pridobivanje nepovratnih sredstev iz EU skladov pa poleg priprave investicijske dokumentacije zahteva v večini primerov tudi izdelavo študije izvedljivosti z analizo stroškov in koristi ter seveda pripravo vloge, ki mora biti usklajena z vso predhodno izdelano dokumentacijo.

Namen delavnice je:

 • ugotoviti pravilne postopke priprave/načrtovanja investicije za kasnejše uspešno pridobivanje nepovratnih sredstev,
 • ustrezno prikazati vsebino, cilje, rezultate in aktivnosti projekta in jih oblikovati po pravilni in veljavni metodologiji za izdelavo investicijskih dokumentov,
 • osvojiti teorijo, na kateri temeljijo finančni in ekonomski izračuni ter kazalniki,
 • pokazati razliko v zahtevanih dokumentih in samim postopkom med neposredno potrditvijo operacije (projekta) in prijavo na javni razpis za pridobitev (ne)povratnih sredstev,
 • predstaviti praktične primere priprave vlog investicijskih projektov v povezavi s pripravo investicijske dokumentacije.

Vabljeni:

 • zadolženi za pripravo investicijskih projektov,
 • vsi, ki želite investicijske projekte financirati z (ne)povratnimi sredstvi EU skladov,
 • vsi, ki sodelujete ali koordinirate aktivnosti za pripravo investicijskih projektov,
 • željni znanja finančnih in ekonomskih izračunov.

Program

 • Seznanitev z enotno metodologijo za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije.
 • Predstavitev zahtevanih vsebin dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in investicijskega programa (IP).
 • Praktični nasveti glede ciljev, rezultatov in aktivnosti investicijskega projekta.
 • Praktični nasveti glede oblikovanja kazalnikov rezultata in kazalnikov učinka investicijskega projekta.
 • Razumevanje in izračun finančne vrzeli.
 • Praktični nasveti glede ovrednotenja stroškov in prihodkov investicijskega projekta.
 • Razumevanje in izračuni finančne neto sedanje vrednosti, finančne interne stopnje donosa, ekonomske neto sedanje vrednosti, ekonomske interne stopnje donosa.
 • Praktični nasveti za ovrednotenje družbeno ekonomskih koristi.
 • Razlika v zahtevanih dokumentih in samim postopkom med neposredno potrditvijo operacije (projekta) in prijavo na javni razpis za pridobitev (ne)povratnih sredstev.
 • Predstavitev stopenj sofinanciranja v novi perspektivi 2021 – 2027.

Predavateljica

Petra Sirc Kovačevič, univ. dipl. polit.

je direktorica podjetja PS projektno svetovanje, d.o.o. z več kot 15 letnimi izkušnjami na področju pridobivanja nepovratnih in povratnih sredstev EU tako za zasebni kot tudi javni sektor. Tekom svojega dela je pridobila bogate izkušnje ne samo z izdelavo številnih investicijskih dokumentov (npr. za projekte SOVIR, Lastovka, BOBER in SINICA Agencije RS za okolje, Digitalizacija notarskih storitev za Notarsko zbornico Slovenije,…), temveč tudi s samim vodenjem investicijskih projektov. Ker se delo po prejemu sklepa o odobrenih nepovratnih sredstvih ne konča, je predavateljica pridobila praktična znanja tudi s področja finančnega nadzora projektov, administrativnega vodenja in koordinacije odobrenih projektov (tudi z več in partnerji iz tujine), vključno s pripravo finančnih in vsebinskih poročil.

Predavateljica tako dobro pozna probleme, s katerimi se soočajo naročniki pri snovanju investicijske dokumentacije, ki jih skupaj z naročniki uspešno rešuje.

Kotizacija

218,00 € + 22%

Plačilo z DDV znaša 265,96 € in vključuje on-line interaktivno strokovno predavanje, praktične predstavitve in razlage, on-line sodelovanje udeležencev s predavateljem, seminarsko gradivo, ki ga prejmejo udeleženci dan pred pričekom izobraževanja ter potrdilo o udeležbi na izobraževanju. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. SI56 3300 0000 1159 917, odprt pri Addiko Bank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo izobraževanja. Po izobraževanju vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Dodatne ugodnosti

Zgodne prijave: 10 % popust za prijavo in plačilo do 3 tedne pred izvedbo izobraževanja.
Fizične osebe: stalni 30 % popust na kotizacijo.
Ugodnosti se ne seštevajo!