Sodobni sistemi upravljanja s sredstvi v proizvodnih podjetjih in (javni) infrastrukturi

Številna podjetja veliko investirajo in uvajajo nove tehnike za izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti poslovanja. Sodobni dinamični tržni trendi marsikateremu podjetju narekujejo ponovno ovrednotenje poslovnega modela, ki običajno vodi k spremembam vizije in strateških ciljev. To lahko zahteva prenovo ali razširitev obstoječih sistemov ter vključevanje novih konceptov, kot je upravljanje s sredstvi  (AM – Asset Management)

Odločanje o investicijah in upravljanje s sredstvi s tem postajata še bistveno bolj pomembni aktivnosti pri strategiji upravljanja podjetja, ki vse manj slonita le na ožjem vodstvu. Razvoj področja »upravljanja s sredstvi« postaja nuja, skupaj z vzpostavitvijo povezav med kontekstom organizacije, strateškim načrtovanjem ter procesi investicijskih projektov, obratovanja in vzdrževanja, ki presega preživete modele »silosov« v podjetjih.

Sistem upravljanja sredstev postaja vse bolj pomemben pri poslovanju organizacije zaradi:

 • globalizacije in nenehnega povečevanja konkurence;
 • povečanja finančnih, varnostnih in okoljskih tveganj;
 • radikalnih sprememb v strategiji poslovanja – dolgoročnost proti kratkoročnosti;
 • rasti turbulence tržišča;
 • zahtev po večji dobičkonosnosti in donosnosti kapitala;
 • staranja sredstev;
 • optimalnega obvladovanja investicij;
 • novih tehnologij;
 • ocenjevanja uspešnosti in nadzora;
 • povečevanja zahtev varnosti in zdravja pri delu, okolja in podobno.

Vse bolj se postavlja v ospredje obvladovanje stroškov življenjskega cikla in zanesljivost fizičnih sredstev, kar omogoča bolj:

 • sistematično planiranje,
 • izvedbo, nadzor in
 • eksploatacijo projektov.

Sistem narekuje razvoj modela stroškov življenjskega cikla in daje okvire za izvajanje analiz.

Upravljanje s sredstvi zahteva pravočasne in točne informacije od:

 • izbire na razpisu,
 • projektiranja,
 • izvedbe,
 • obratovanja in vzdrževanja,
 • morebitnega podaljševanja uporabne dobe,
 • pa vse do razgradnje.

Učinkovito obvladovanje proizvodnih procesov in procesov vzdrževanja je ključno za ekonomsko upravičenost in dolgoročno uspešnost organizacij v mnogih panogah.

Obvladovanje fizičnega premoženja (PAM – Physical Asset Management) je področje, ki lahko podjetju nudi pomoč pri izboljšanju učinkovitosti in uspešnosti.

Več …

Ne spreglejte tudi dvodnevnega strokovnega izobraževanja Šola ASSET MANAGEMENTA za sodobne proizvodne sisteme – Celovito obvladovanje investicij in vzdrževanja strojev, opreme, naprav, … | Slovenski standard SIST ISO 55001.

Akademija PROJEKTNEGA managementa – sistematično usposabljanje projektnih managerjev

Business Case Study – Kako učinkovito pripraviti “Business Case Study” – praktični nasveti za hiter prenos v prakso

Vitko (lean) in agilno podjetje oz. organizacija – Učinkoviti in optimizirani procesi & produktivni, inovativni in motivirani sodelavci