V Sloveniji še vedno ogromni potencialni prihranki pri izvajanju projektov

Izvedli smo raziskavo o izvajanju projektov v Sloveniji, ki je bila v prvi vrsti namenjena ugotavljanju ravni uveljavljenosti agilnih pristopov, ob tem pa smo uspeli pridobiti še veliko drugih koristnih informacij. Ugotovitve raziskave, v kateri je sodelovalo 268 anketirancev, so nas presenetile, žal predvsem v negativnem smislu.

Poglejmo nekaj ključnih ugotovitev:

  • V slovenskih organizacijah se letno izpelje v povprečju 70 projektov, dolgih leto in pol, vrednih 500.000 €.
  • Le 55 % projektov se zaključi do roka, 54 % v okviru proračuna, 75 % pa jih kakovostno doseže vse zastavljene cilje.
  • V povprečju projekti zamujajo za 28 % glede na predvideno trajanje, planirane stroške presežejo za 18 %, končna funkcionalnost pa odstopa za 23 % glede na plan.

Nekoliko bolje so  anketiranci ocenili uspešnosti projektov. V 4-stopenjski lestvici so vse kazalnike ocenili s povprečnimi ocenami od 2,7 do 2,9. Spraševali pa smo jih, kako ocenjujejo zadovoljstvo članov tima, zadovoljstvo naročnika, finančni uspeh projekta, nefinančne koristi (npr. zadovoljstvo uporabnikov) in vpliv učinkov projekta na uspešnost združbe.

Če (ne)učinkovito izvajanje projektov pogledamo na letnem nivoju, ugotovimo, da:

  • organizacije zaradi neustreznega managementa projektov v povprečju izgubijo 3,4 mio EUR letno (pri čemer smo zanemarili nižje prihodke zaradi zamujanja projektov),
    •    so vse organizacije skupaj lani (iz istega razloga) izgubile 920 mio €.

Seveda bi lahko trdili, da do navedenih presežkov časa in stroškov prihaja zaradi nerealnih planov (in bi lahko govorili o »fiktivnih« izgubah), a vseeno menimo, da se organizacije projektov lotevajo dokaj neorganizirano, saj je uporaba ključnih metod projektnega managementa na nizki ravni: le 10 % jih npr. redno uporablja metodo kritične poti, 47 % pa jih je navedlo, da metode nikoli ne uporabi.

V Sloveniji imamo tako še ogromno rezerv in priložnosti za izboljšave! In še v razmislek: če bi z bolj sistematičnim managementom projektov letno prihranili le 1 % pri izvajanju projektov, bi bil prihranek 63.000 €. Vsekakor prihranek, zaradi katerega je vredno vlagati denar v usposabljanje projektnih vodij.

20 let izkušenj pri sistematičnem usposabljanju projektnih vodij:
Akademija PROJEKTNEGA managementa - sistematično usposabljanje projektnih managerjev
Osnovni delavnici Akademije PROJEKTNEGA managementa:
Šola projektnega managementa ali E-Šola projektnega managementa

Vsa izobraževanja si lahko ogledate tukaj.

Strokovna literatura: