Učinkovito uvajanje in obvladovanje sprememb po svetovno priznanem standardu (Standard for Change Management©) - sodobna orodja in agilni pristopi

Sprememba je proces prehoda organizacije in njenih deležnikov (osebe, skupine ali organizacije na katere ima sprememba vpliv) iz trenutnega v bodoče stanje, z namenom doseganja pričakovanih koristi. To so merljivi in nemerljivi rezultati kot npr. povišanje učinkovitosti dela, izkoriščanja novih priložnosti, prilagajanja vedno bolj dinamičnemu, agilnemu, delovnemu okolju, …

Spremembe se vedno izvajajo na nivoju posameznika in organizacije, zato je pomembno poznavanje metod in principov na obeh nivojih.

Vendar kljub zavedanju, da spremembe potrebujemo, pa to mnogokrat pomeni tudi stres in v nekaterih primerih tudi začetni upad produktivnosti. Zaposleni sprememb v večini primerov ne želijo, saj prinašajo negotovost in nelagodje, zato potrebujejo informacije, vodenje, usposabljanje in čas, da se odločijo v kolikšni meri bodo udeleženi v spremembah. Z vsem tem tudi zmanjšamo začetni upor, zavračanje in željo po ohranitvi trenutnega stanja, konflikte in probleme.

Konflikti in problemi so ena najpogostejših reakcij na uvajanje sprememb, a jih lahko z znanjem, pristopi in metodami Standard for Change Management©, uporabimo sebi v prid. Standard for Change Management© je standard na področju upravljanja sprememb, ki opisuje uveljavljene norme, procese, naloge in spretnosti za prehod organizacije iz trenutnega stanja v prihodnje, da bi dosegli pričakovane koristi. Izdajatelj tega standarda je vodilno svetovno združenje na področju upravljanja sprememb Association of Change Management Professionals (ACMP), ki poleg standarda in dobrih praks zagotavlja tudi certificiranje s katerim zagotavlja ustrezno uporabo standarda v praksi.

Pri uvajanju sprememb in reševanju konfliktov kot posledici uvajanju sprememb se vedno srečamo s človeškim faktorjem, ki ga z ustreznimi agilnimi pristopi in sodobnimi orodji lahko presežemo, saj se Change management izvaja z namenom:

  • hitre premostitve problemov, ki so nastali zaradi spremembe,
  • preseganja nasprotovanja udeleženih posameznikov in spremembe njihove miselne naravnanosti, predvsem pa načina (so)delovanja,
  • vzpostavljanja vzdržnega okolja, v katerem se bodo lahko realizirale pričakovane koristi uvedbe sprememb.

Za vse, ki si želite spoznati in osvojiti sodobna orodja in agilne pristope za učinkovito uvajanje in obvladovanje sprememb ter uspešno reševanje konfliktov, smo pripravili tudi praktično delavnico: Učinkovito uvajanje in obvladovanje sprememb po svetovno priznanem standardu (Standard for Change Management©) – sodobna orodja in agilni pristopi.