Celovito obvladovanje investicij in vzdrževanja (Asset Management)

Sodobna orodja (metode), procesni pristop, izboljšave in projekti

Uporaba koncepta obvladovanja premoženja (Asset Management) se v Sloveniji vedno bolj uveljavlja. Podjetja pri sistemu vodenja kakovosti, po ISO standardih, so okrepila tudi spoznanje, da je vzdrževanje eden od pomembnih procesov, ki ga je potrebno jasno opredeliti, izboljšati, ali morda celo postaviti na novo. Ob tem velja ponovno prevetriti definicije v vzdrževanju, vključno s posegi, ki se vse prevečkrat interpretirajo kot vzdrževalni, a to niso, in se opreti na standarde. Hkrati s procesom vzdrževanja je potrebno obvladovati tudi projekte, v katerih sodeluje (ali bi vsaj moralo sodelovati) vzdrževanje. Pogosto ni najlažje dokazovati poslovne upravičenosti vlaganj v vzdrževanje, poslovni cilji in operativne strategije ga velikokrat pomanjkljivo vključujejo, proces delovnega naloga marsikje ni vzpostavljen, metrika kazalnikov uspešnosti in učinkovitosti ni vpeljana, odnosi z dobavitelji in zunanjimi izvajalci niso najbolje urejeni, povrhu pa je za doseganje dolgoročnih rezultatov potrebna predvsem sprememba organizacijske kulture.

Obvladovanje premoženja, še posebej fizičnega (stroji, oprema, naprave, … ), je eno ključnih izzivov organizacij, saj bistveno doprinaša k ustvarjanju dodane vrednosti in doseganju organizacijskih ciljev. Vse bolj se postavlja v ospredje obvladovanje stroškov življenjskega cikla in zanesljivost fizičnega premoženja, kar omogoča bolj sistematično planiranje, izvedbo, nadzor in eksploatacijo projektov, pri čemer se srečujemo tudi z novo paradigmo »Industrije 4.0.«.

V EU in v svetu se temu posveča veliko pozornosti in tako se je razvila tudi družina standardov ISO 5500X, ki nudi smernice za spoznavanje in reševanje tovrstnih izzivov.

Standardi ISO 5500X definirajo to področje kot »koordinirane dejavnosti organizacije za doseganje vrednosti iz premoženja«, skozi katere organizacija optimalno in trajnostno obvladuje svoje premoženje in sistem za njegovo obvladovanje, njegovo učinkovitost in uspešnost, tveganje in stroške skozi celoten življenjski cikel, z namenom doseganja strateškega načrta organizacije.

Poleg ISO, se temu področju posveča tudi GFMAM (Global Forum on Maintenance and Asset Management), ki je izdal nekaj pomembnih vodil, usklajenih tudi z omenjenimi standardi, npr. The Asset Management Landscape.

Standard SIST EN16646 (Vzdrževanje znotraj obvladovanja premoženja) dopolnjuje zgoraj omenjeno na osnovi povezav med procesi obvladovanja premoženja, funkcije vzdrževanja in vodenja vzdrževanja v celotnem življenjskem ciklu premoženja, torej od idejne zasnove do odstranitve.

Več …

Avtorji:
mag. Andrej Androjna
mag. Miroslav Ilić
dr. Damjan Maletič

Ne spreglejte tudi strokovnega izobraževanja Šola ASSET MANAGEMENTA za sodobne proizvodne sisteme – Celovito obvladovanje investicij in vzdrževanja strojev, opreme, naprav, … | Slovenski standard SIST ISO 55001

Uporabite BIM (informacijsko modeliranje gradenj) za bolj učinkovito zasnovanje, projektiranje in izvajanje gradenj – BIM je v tujini, zaradi svoje učinkovitosti, obvezno orodje pri obvladovanju investicij javnega pomena.

Akademija PROJEKTNEGA managementa – sistematično usposabljanje projektnih managerjev

Business Case Study – Kako učinkovito pripraviti “Business Case Study” – praktični nasveti za hiter prenos v prakso

Vitko (lean) in agilno podjetje oz. organizacija – Učinkoviti in optimizirani procesi & produktivni, inovativni in motivirani sodelavci