Učinkovit sistem obvladovanja investicij in vzdrževanja

Pri obvladovanju investicij in vzdrževanja oz. obvladovanja fizičnega premoženja (strojev, opreme, naprav, nepremičnin, … ) je organizacijam v veliko pomoč družina mednarodno sprejetih standardov ISO5500x, saj temelječ na v svetu uveljavljenih dobrih praksah, predstavlja uporabna vodila prenosu v konkretno okolje posamezne organizacije. Uporaba teh standardov resnično veliko pripomore k sistematičnemu in celostnemu pristopu pri obvladovanju fizičnega premoženja.

Večinoma prihajajo pobude za vpeljavo celovitega obvladovanja premoženja od posameznikov, ki se ukvarjajo z oziroma vodijo oddelke investicij, razvoja, vzdrževanja, proizvodnje itd. A tovrstne iniciative brez podpore najvišjega vodstva ne morejo obroditi sadov, saj mora slednje za implementacijo in delovanje sistema v praksi zagotoviti:

 • vire,
 • prilagoditev organizacijske kulture ciljem in namenu obvladovanja premoženja,
 • uskladitev sistemov vodenja za doseganje ciljev na organizacijski ravni.

Izziv za uvajalce sistema obvladovanja premoženja pa predstavlja priprava študije poslovne upravičenosti. Z njo se namreč pojasni razmerja med stroški, tveganji in koristmi, ki jih uvedba sistema prinaša.

Temelji, na katerih je zasnovan sistem obvladovanja premoženja po ISO 55000, so štirje:

 1. vrednost
  Premoženje obstaja, da ustvarja vrednost organizaciji in njenim deležnikom.
 2. usklajenost
  Obvladovanje premoženja cilje organizacije pretvarja v tehnične in finančne odločitve, načrte in aktivnosti.
 3. zagotavljanje
  Obvladovanje premoženja zagotavlja, da bodo premoženja izpolnila zahtevani namen.
 4. voditeljstvo
  Voditeljska kultura in organizacijska kultura pogojujeta ustvarjanje vrednosti.

Osnovni gradniki sistema obvladovanja premoženja

Slika: Osnovni gradniki sistema obvladovanja premoženja. Eden od glavnih gradnikov sistema, strateški načrt obvladovanja premoženja (SAMP) se gradi v obeh smereh – od zgoraj navzdol in obratno.

Več …

Avtorja:
mag. Andrej Androjna
dr. Damjan Maletič

Ne spreglejte tudi strokovnega izobraževanja Šola ASSET MANAGEMENTA za sodobne proizvodne in infrastrukturne sisteme – Celovito obvladovanje investicij in vzdrževanja strojev, opreme, naprav, nepremičnin, … | Slovenski standard SIST ISO 55001

Metode VREDNOTENJA in IZBIRE (investicijskih) projektov – Analiza stroškov in koristi

Učinkoviti KRIZNI SISTEMI upravljanja in vodenja podjetij oz. organizacij – Krizni management oz. ukrepanje, ob izrednem dogodku, nesreči, škodi, ko je hitro sprejemanje odločitev življenjskega pomena

TOK PRODUKTIVNOSTI I 6 stebrov učinkovitosti in osredotočenosti pri delu – Productivity Flow za vaš Top Performance

VARNO VZDRŽEVANJE v proizvodni in infrastrukturni dejavnosti – LOTO (Lock out / Tag out = Zakleni / Označi) – Osamitev opreme, odstranitev virov energije, zaklepanje in označevanje pri vzdrževanju s ciljem nič nezgod