Projektna pisarna v agilnih organizacijah

Projektna pisarna (PMO, angl. project management office) je oddelek, ki v združbah ustvarja okolje, v katerem motivirani projektni timi učinkovito izvajajo projekte, ki podjetju (oziroma drugi vrsti združbe – instituciji, agenciji, društvu, ipd.) dolgoročno prinašajo koristi. O projektnih pisarnah smo pisali že ob pripravi prve knjige Projektni management – teorija in praksa in takrat ugotovili, da:

  • obstajajo 4 ravni projektne pisarne – administrativna, center odličnosti, managerska in strateška;
  • svoje poslanstvo opravljajo v okviru naslednjih sklopov aktivnosti – administrativa pomoč, razvoj in uveljavljanje metodologije, usposabljanje in svetovanje, kadrovanje, baza znanja, nadzor projektov, management projektov in podporo procesu strateškega managementa.

Seveda vse PMO v vseh združbah ne opravljajo vseh navedenih nalog. Poudarimo naj, da je PMO »v službi« vodstva združbe in managerjev projektov, ki naj bi opredelili, katere od navedenih nalog bi potrebovali za boljše opravljanje svojega dela. Načeloma pa PMO za oboje ustvarja ustrezno »projektno okolje«, ob tem pa vrhnjemu vodstvu priporoča najustreznejše kandidate za prevzem managementa prihajajočih projektov  ter ga  informira o izvajanju projektov, managerjem projektov prav lahko pomaga z administrativno podporo, informacijami s preteklih projektov in mentorstvom.

Vse to naj bi veljalo za PMO, ki delujejo v združbah, kjer projekte izvajajo tradicionalno, torej ne-ciklično. V tokratni raziskavi pa nas je zanimalo ali (in v čem) se PMO, ki podpira agilne projekte, razlikuje od tistih, ki delujejo v okolju tradicionalnih projektov.

Pri proučevanju literature smo najprej ugotovili, da je ključna naloga PMO v agilnih organizacijah management portfelja projektov – torej vse tisto, kar smo obravnavali pod tem področjem v prejšnjem prispevku. Avtorji najpogosteje omenjajo poročanje in skrb za »table«, kjer je prikazan napredek projektov oziroma posameznih nalog (angl. feature, user story; običajno so to Kanban table), spremljanje stroškov, skrb za enakomerno obremenitev ljudi ter skrb, da so projekti / naloge skladni s strateškimi usmeritvami.

Nabor nalog 121 slovenskih projektnih pisarn
(raziskava maj 2020, prikazan je % PMO, ki opravljajo posamezne naloge)

In kaj drugega še dela? Pri različnih avtorjih smo našli naslednje naloge:

  • opredelitev vizije projektov (čemur v »tradicionalnem projektnem žargonu« pravimo namen in učinki), pomoč pri določanju ciljev, planiranju, kadrovanju timov
  • administrativne naloge (npr. javna naročila)
  • usklajevanje urnikov ciklov in odvisnosti med timi
  • periodični pregled in prilagajanje planov (in pristopov)
  • razvoj in uveljavljanje agilnih procesov in standardov (npr. razvoj metrik)
  • skrb za agilno organizacijsko kulturo
  • analiza potreb po usposabljanju in organizacija usposabljanj
  • podpora – mentorstvo, osebni trening (angl. coaching)

V osnovi so navedene naloge zelo podobne tisti v tradicionalnih PMO, pri čeme se pri »agilnih« večkrat omenja agilnost (metode, procesi, kultura), kaj je povsem razumljivo.

In kakšno je stanje v slovenskih PMO? Pri majski raziskavi smo sledili ključnih skupinam nalog, ki smo jih povzeli po avtorjih »tradicionalnih« pisarn. Naj najprej omenim osnovne ugotovitve: od 231 anketirancev jih je 121 (53%) navedlo, da imajo vzpostavljeno projektno pisarno, pri čemer je le-teh nekoliko več tam, kjer projekte izvajajo tradicionalno – PMO imajo v 54% takih združb, med tem ko jih je v 47% tistih s cikličnimi projekti.

Naloge PMO prikazujemo v grafu, pri čemer smo posebej prikazali odstotek PMO, ki določene naloge opravljajo v okolju tradicionalnih oziroma cikličnih projektov. Kot vidimo, nikjer ni razlike več kot 15%, in le dve skupini nalog odstopata za več kot 10% (skrbništvo projektnega informacijskega in vzdrževanje baz preteklih projektov), kar pa tudi ni omembe vredna razlika. Lahko torej ugotovimo, da so naše ugotovitve dokaj skladne s priporočili iz literature in da naše PMO delajo prave stvari! Žal pa nismo raziskovali, kako kakovostno opravljajo navedene naloge in koliko njihove napore cenijo (ter predloge upoštevajo) njihove stranke – vodstvo in managerji projektov. Mlajši raziskovalci – tu je ideja za vaše raziskave ?.

Več …

Avtor:
dr. Aljaž Stare

Sistematično usposabljanje projektnih managerjev:

Akademija PROJEKTNEGA managementa - sistematično usposabljanje projektnih managerjev