Vrste pravne odgovornosti

Odgovornost za protipravna dejanja je v pravu obravnavana po naslednjih merilih:

Glede na naravo kršitve.

 1. odgovornost za delikt je odgovornost za neposredno kršitev zakonov in drugih oblastnih predpisov. Sem sodi npr. odgovornost za kazniva dejanja in prekrške ter odgovornost za neposredno kršitev predpisov civilnega prava (t.i. civilni delikti);
 2. odgovornost za kršitev pravice pomeni predvsem odgovornost za neizpolnitev obveznosti, ki nastanejo s sklenitvijo različnih pravnih poslov (pogodb);
 3. zloraba pravice pomeni, da nekdo izvršuje svojo pravico, vendar pri tem prekorači njen družbeno priznani (objektivizirani) namen ter s tem neupravičeno poseže v pravico drugega subjekta.
 • Kam uvrstiti in kako obravnavati različne primere: npr. uslužbenec je na delovnem mestu pod vplivom mamil; nekdo opravlja sorodnika, davčni zavezanec zamudi s plačilom davka; oče ne plačuje preživnine za otroka; najemnik ne plača najemnine; bankomat zabeleži dvig, pri čemer nam ne izroči denarja; nekdo na svojem zemljišču tik ob sosedovi hiši odlaga smrdeče snovi; šolski učitelj učence napeljuje k vključitvi v določeno veroizpoved…

Glede na subjektivni odnos subjekta do protipravnega dejanja:

 1. subjektivna odgovornost posameznika temelji na njegovi krivdi.
 2. objektvna odgovornost je odgovornost fizične ali pravne osebe za nastalo protipravno posledico (npr. premoženjska ali nepremoženjska škoda) ne glede na njeno krivdo. Takšna odgovornost je značilna predvsem za civilno pravo, npr. za škodo od stvari ali dejavnosti, iz katerih izvira večja škodna nevarnost za okolico.
 • Kam uvrstiti in kako obravnavati različne primere: v živalskem vrtu pobegla divja žival poškoduje obiskovalca; javni uslužbenec zaradi preutrujenosti v delovnem času odkloni delo s strankami; nekdo nekoga namerno telesno poškoduje; voznik pri parkiranju poškoduje drugo vozilo; nekdo v trafiki ukrade nekaj revij; kupec se v trgovini poškoduje pri uporabi tekočih stopnic…

Glede na udeleženost subjektov v protipravnem dejanju:

 1. individualna odgovornost pomeni, da za protipravno dejanje odgovarja le določena oseba, ki se ji pripisuje subjektivna ali objektivna odgovornost;
 2. kolektivna odgovornost pa pomeni, da je za protipravno ravnanje skupno odgovornih več oseb (npr. solidarna odgovornost za izpolnitev obveznosti v civilnem pravu).
 • Kam uvrstiti in kako obravnavati različne primere: tri osebe skupaj nekoga pretepejo; oseba B skrije pri sebi stvar, ki jo je ukradla oseba A; šestnajstletni otrok razbije sosedovo okno; mož in žena, ki sta kot nova solastnika kupila hišo zamujata s plačilom kupnine; trije sodelavci skupaj poškodujejo stvar, ki je last podjetja…

Glede na pravne subjekte kot naslovljence pravnih norm:

 1. splošna odgovornost za pravne kršitve je predvidena za vsakogar, ki zanjo izpolnjuje splošne predpostavke (določena minimalna starost kršitelja, njegova prištevnost, krivda, dokazana vzročna zveza med njegovim dejanjem in protipravno posledico itd.).
 2. posebna (specialna) odgovornost pa je tista, ki se nanaša le na določene skupine ljudi, opredeljene s tipskimi značilnostmi (npr. odgovornost sodnika, ministra, zdravnika).

Glede na naravo pravnih subjektov:

 1. pri odgovornosti fizične osebe gre za odgovornost, ki se uveljavlja zoper posameznike;
 2. v primeru odgovornosti pravnih oseb pa je npr. za prekršek, civilni delikt ali kršitev pogodbene obveznosti odgovorna pravna oseba kot takšna (npr. društvo, javni zavod, gospodarska družba), čeprav je seveda konkretno protipravno dejanje storila njena odgovorna oseba ali kateri od njenih delavcev oziroma zaposlenih. V določenih primerih pravo predvideva kaznovalne sankcije tudi za odgovorne (fizične) osebe.
 • Kam uvrstiti in kako obravnavati različne primere: po internetu kupljeno stvar prodajno podjetje ni dostavilo kupcu; zaradi nepotrebnega nenadnega zaviranja avtobusa se poškoduje nekaj potnikov; direktor zavoda parkira avto na mestu, kjer to ni dovoljeno; po nalogu predsednika uprave gospodarska družba ne plača davka…

Glede na pravne panoge in področja razlikujemo med odgovornostjo na področjih kazenskega, prekrškovnega, upravnega, civilnega ali delovnega prava, prava človekovih pravic, prava osebnih podatkov itd. Za vsako od teh in drugih področij veljajo določene posebnosti, ki si jih bomo pogledali na strokovnem seminarju: Pravna, poklicna in osebna ODGOVORNOST.

Avtor:
prof. dr. Miro Cerar